ОП Иновации и конкурентоспособностПроект и главна цел: BG16RFOP002-2.101-0489--R001 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):Скай Флай ООД 
Общата стойност на заявлението за подкрепа:  
12093.87  лв.
 
Начало: 30.07.2021 г.
Край: 30.10.2021г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.097 – 4489 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):Скай Флай ООД 
Общата стойност на заявлението за подкрепа:  18 493.17 лв.
 
Начало: 19.05.2021 г.
Край: 19.08.2021г.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095-6554-R002 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
 
Бенефициент: „Скай Флай“ ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 8 512,99 лв 

Начало: 19.03.2021г.

Край: 19.06.2021г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Номер на АДПБФП:  №: BG16RFOP002-2.092-0573

Бенефициент: СКАЙ ФЛАЙ ООД, ЕИК 202494667
 
Обща стойност: 11 690 лв., от които 9 936,50 лв.
европейско и  1 753,50 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.


Т. 3

Цел на процедурата:
Целта на проекта е съобразена с основната цел на процедурата, а именно осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Очаквани резултати:

Предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 Благодарение на финансирането, осигурено ЕС Скай Флай ООД успя да преодолее последиците от пандемията COVID-19 и да постигне устойчивост и продължаване на своята дейност. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-3756-C01, Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Бенефициент: "Скай Флай" ООД
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500, 00 лв. европейско и 1 500, 00 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.

 

Скай Флай ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-3756-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 14.07.2020 г. до 14.10.2020 г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.